030 6915248

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAViA B.V. (hierna SVLLP) statutair gevestigd te Heemstede, KvK 34328498, kantoorhoudende Grevelingen 24, 2105 ZG Heemstede.

Definities

(Training)materiaal: Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan tekeningen, schema’s, examens, antwoordmodellen, vragenlijsten, boeken, software en ander door SVLLP aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en/of door SVLLP ontwikkeld materiaal.

 

Training: Een training of opleiding, welke is ontwikkeld door SVLLP en wordt gegeven door (medewerkers van) SVLLP en/of in te schakelen derden.

 

Leermiddelen: Verzameling van alle soorten lesmaterialen die door SVLLP zijn of worden ontwikkeld en/of uitgegeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan boeken en printing on demand materiaal.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden van SVLLP zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen afkomstig van SVLLP alsmede op alle Overeenkomsten tussen SVLLP en Opdrachtgever, waaronder Overeenkomsten met betrekking tot het leveren en/of ontwikkelen van (cursus)materiaal of leermiddelen, of het geven van cursussen (verder te noemen: “de Overeenkomst”).

1.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden door SVLLP uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Intellectuele eigendom

2.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot het (cursus)materiaal en de leermiddelen blijven te allen tijde bij SVLLP berusten.

2.2 Het (cursus)materiaal en de leermiddelen zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Opdrachtgever. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of andere wijzen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVLLP. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

2.3 Het is Opdrachtgever verboden om het (cursus)materiaal en leermiddelen van SVLLP geheel of gedeeltelijk over te nemen, te wijzigen en/of aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van SVLLP. Hieronder wordt mede begrepen het overnemen, wijzigen en/of aanpassen van een lay-out, iconen en schema’s.

2.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op het (cursus)materiaal of leermiddelen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 3. Geheimhouding

3.1 Zowel SVLLP als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie, welke in het kader van de Overeenkomst is verstrekt dan wel waarmee partijen anderszins in het kader van de Overeenkomst bekend zijn geworden. Partijen verplichten zich om de bedoelde informatie uitsluitend te zullen aanwenden ten nutte van de tussen hen gesloten Overeenkomst.

3.2 Omvat de Overeenkomst het geven van cursussen door SVLLP, dan zal Opdrachtgever aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van SVLLP met betrekking tot deze cursus(sen).

3.3 Partijen zien erop toe dat de verplichting tot geheimhouding door haar medewerkers wordt nageleefd.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 SVLLP is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade als gevolg van een aan SVLLP toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad, indien en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat.

4.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of, indien sprake is van een duurovereenkomst, tot het factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 25.000,–.

4.3 SVLLP zal evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: – verlies, beschadiging en/of diefstal van gegevens en/of data; – iedere tekortkoming van de Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen waaronder het niet tijdig ter beschikking stellen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste gegevens.

4.4 Indien de in lid 3 genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden op SVLLP zal Opdrachtgever SVLLP hiertegen vrijwaren.

4.5 SVLLP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder bedrijfsstagnatie en gederfde winst.

4.6 SVLLP zal niet aansprakelijk zijn, indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen.

4.7 SVLLP is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onvolledigheid of onjuistheid van les- of trainingsmateriaal, of uit enige beslissing, handeling of nalaten, direct of indirect gebaseerd op les- of trainingsmateriaal.

Artikel 5. Door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van gegevens en/of informatie beschikbaar gesteld door Opdrachtgever, staat Opdrachtgever in voor de juistheid van deze gegevens en of informatie. SVLLP is in geen geval aansprakelijk voor onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SVLLP opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SVLLP niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.2 Indien SVLLP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

6.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan SVLLP zijn toe te rekenen. Hieronder wordt onder meer

verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, overmacht aan de zijde van in te schakelen derden waarvan SVLLP bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 7. Wijzigen/actualiseren van het (training)materiaal

SVLLP behoudt zich het recht voor het (training)materiaal te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren en/of wijzigen.

Artikel 8. Annulering door SVLLP

8.1 SVLLP behoudt zich het recht voor medewerkers tussentijds te vervangen. Indien als gevolg van ziekte of enige andere reden een medewerker niet (meer) beschikbaar is voor het geven van de cursus en niet vervangen kan worden, zal SVLLP al het redelijke in het werk stellen om de cursus op een ander tijdstip doorgang te laten vinden. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, zal SVLLP de reeds door Opdrachtgever met betrekking tot de desbetreffende (onderdelen van de) cursus verrichte betalingen restitueren.

8.2 SVLLP behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. SVLLP zal Opdrachtgever hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk in kennis stellen. SVLLP zal indien mogelijk een alternatief voor de geannuleerde cursus aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, of Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, zal het door Opdrachtgever met betrekking tot de desbetreffende cursus reeds betaalde door SVLLP aan Opdrachtgever gerestitueerd worden.

Artikel 9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Bij schriftelijke annulering door Opdrachtgever uiterlijk 30 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden door SVLLP geen kosten in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering door Opdrachtgever uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de cursus, is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen zeven werkdagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

9.2 Vervanging van een deelnemer van de cursus door een ander is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van SVLLP.

Artikel 10. Reclamaties

10.1 Reclamaties dienen bij aangetekend schrijven en deugdelijk gemotiveerd binnen tien dagen nadat de omstandigheden waarover wordt gereclameerd zich hebben voorgedaan, en in ieder geval binnen tien dagen na (gedeeltelijke) beëindiging van de Overeenkomst, aan SVLLP te worden overgebracht.

10.2 Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.

10.3 In geval van gerechtvaardigde reclame is SVLLP gehouden tot het binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot (gedeeltelijke) restitutie van de vergoeding, zulks naar keuze van SVLLP.

Artikel 11. Prijzen en Betaling

11.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders overeengekomen.

11.2 SVLLP behoudt zich het recht voor om binnen redelijke grenzen, de prijzen per kalenderjaar te wijzigen.

11.3 Voor leermiddelen gelden de prijzen zoals opgenomen in de webwinkel van SVLLP. Prijswijzigingen worden alleen via de webwinkel bekend gemaakt.

11.4 Alle aanbiedingen van leermiddelen van SVLLP zijn vrijblijvend en SVLLP behoudt uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is zonder dit vooraf te melden.

11.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na de mededeling van de prijsverhoging door SVLLP.

11.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting.

11.7 In afwijking van het voorgaande lid geldt voor leermiddelen dat particulieren en afnemers, met wie SVLLP niet eerder een Overeenkomst heeft gesloten, voorafgaand aan de levering van de leermiddelen dienen te betalen.

11.8 Opdrachtgever is verplicht om op verzoek van SVLLP voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de door SVLLP gestelde termijn aan voldoet, raakt Opdrachtgever direct in verzuim. SVLLP heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en de schade die zij hierdoor lijdt op Opdrachtgever te verhalen.

11.9 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is direct vanaf de vervaldag rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1 % rente per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gezien als hele maand.

11.10 Opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan SVLLP alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Vorenbedoelde kosten bedragen 15% van het bedrag waarvoor de Opdrachtgever in gebreke is met een minimum van € 250,-, dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn dan genoemd percentage.

11.11 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien een betalingstermijn is overschreden; – in geval van (dreiging van) faillissement of surseance; – indien de onderneming van Opdrachtgever wordt stilgelegd, ontbonden of geliquideerd; – indien er beslag wordt gelegd op zaken of vorderingen van Opdrachtgever.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

12.3 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door SVLLP gedane offertes en met SVLLP gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Gravenhage. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van SVLLP.